Кария ТВ е един от най-големите кабелни оператори в гр. Шабла. Компанията притежава собствена оптично-коаксиална кабелна мрежа, чрез която предлага разнообразни и високотехнологични услуги на своите клиенти:

  • Аналогова телевизия
  • Интернет

Кабелната телевизия представлява система за пренос на телевизионен сигнал през фиксиран коаксиален кабел.
Поради ограниченията в преносната среда и вследствие на бързото развитие на технологиите за оптичен пренос, все повече се налага смесената оптично-коаксиална мрежа.
Традиционната кабелна телевизия работи с аналогови канали. С навлизането на по-нови технологии, както и увеличеното търсене на все по-нови и по-комплексни услуги от страна на потребителите, кабелните телевизии търпят съществени промени в технологията за пренос.
Кария ТВ доставя услугата Кабелна телевизия по оптично-коаксиална кабелна мрежа, която е изградена подземно. Това гарантира по-високото качество на услугата и защита от лоши климатични условия.
Кабелната телевизия е основната услуга на компанията. Клиентите имат възможност да гледат над 40 аналогови ТВ програми. Освен това услугата може да бъде надградена т.е. всеки абонат може да се възползва от допълнителната услуга на Кария ТВ като Интернет.